мк  |  eng  |  srb  |  alb
 
Сертификатите на материјалите кои ги употре-
буваме гаранти-
раат квалитетна изработка.
 
Одберете ги ваши-
те омилени бои и комбинирајте ги на различните делови од фасадата.
 
Тимот на АЛЕКС КОЛОР е одлич-
но уигран и педантен. Секој ја знае својата работа.
АЛЕКС КОЛОР ФАСАДИ

Адреса:
бул. Илинденска 138а, Скопје
Тел/факс: (02) 3120 999

Тел:
(070) 20 49 00;
(077) 66 33 66;


E-mail: info@fasada.com.mк
Web: fasada.com.mk
 
Нашиот стручен тим, со цел да биде во тек со најновите технологии, и истите успешно
да бидат имплементирани, посетува стручни семинари.
Со ова се овозможува усовршување на процесот на изработка, постигнување на врвни резултати и квалитет
на изработката на фасадите.