• Македонски
  • English
  • Shqip
JUPOL Trend (Cappuccino)
Фасадни системи
Фасадни системи
JUPOL Trend (Light Apricot)
Референци (пред и потоа)
Референци
JUPOL Trend (Magnolia)
Широк асортиман на производи
Производи
JUPOL Trend (New Lime)
Поволности при плаќање
Поволности

Временските влијанија, како што се сонцето и дождот, нечистотијата и загадувањето на околината, видливе се на надворешната страна на вашата фасада. Фасадата, имено, не е само украс на ваѓата куќа, таа е пред се тука да ги штити ѕидовите под себе. Од квалитната фасада завиди и техничката употребливост на целата зграда или куќа.

Фасадата не е само украс на градбата - таа мора да исполнува значајни критерими и од аспект на заштита. Улогата на фасадите со времето се менува, во минатото нејзината првобитна намена била естетски да се заклучи објектот и да се заштити од агресивните атмосферски влијанја. Денес, големо значење придаваме на енергетската ефикасност на објектот, затоа фасадните системи покрај естетската улогата имаат и важна улога - топлинска заштита на објектот. Фасадата е како „капут“ за вашиот дом.

Фасадните системи кои ви ги нуди Алекс колор и материјалите за фасади се комплетно армирани со фасадна мрежа која е наменета за таа цел и е од големо значење за самата фасада. Алекс колор ги иѕбегнува пукотините на споевите меѓу ѕидот и профилот, и води осободено голема грижа да добие квалитетно армиран спој на фасадниот профилот со ѕидот и со тоа се избегнува можноста од настанување на пукнатини.